GDPR

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno a právna forma:  EKOLTECH spol. s r.o.

Sídlo: Čajkovského 8, 984 01 Lučenec

Závod 01: Šávoľská 62, 986 12 Fiľakovo

IČO: 34127887

Kontaktné údaje: (tel. číslo/email/fax) 047/4381740

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Vyplnením osobných údajov na tejto webstránke: www.ekoltech.sk udeľujem ako dotknutá osoba týmto súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti, v životopise a v motivačnom liste (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia ) na účel evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa.  

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlas u na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne

Formulár zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie (.docx) >>

Vyplnený formulár, prosím, zasielajte na emailovú adresu zamestnanie@ekoltech.sk