ekoltech-lakovanie

Metódy kontroly kvality

Metódy kontroly kvality

Poslaním technickej kontroly kvality výroby je kontrolovať, analyzovať a hodnotiť kvalitu v podniku od vstupu surovín a materiálov (vstupná kontrola), cez výrobné operácie (výrobná resp. medzioperačná kontrola, kontrola povrchovej úpravy) až po výstup hotových výrobkov (výstupná kontrola, kontrolné montáže).

1.Vstupná kontrola
Náhodná kontrola všetkého vstupného materiálu do firmy na základe špecifikovaných výkresových prípadne technických parametrov

2.Medzioperačná kontrola
Kontrola výrobného procesu vŕtania, frézovania, brúsenia

3.Kontrola povrchovej úpravy

Kontrola technologických postupov povrchovej úpravy výrobkov ako aj vizuálny aspekt povrchovej úpravy (odtieň, lesk)

4.Výstupná kontrola

Kontrola správnosti balenia, použitých materiálov a požadovanej kvality

5.Kontrolné montáže

Kontrolná montáž výrobku z hľadiska správnej funkčnosti výrobku ako aj finálne posúdenie kvality výrobku a následné uvoľnenie na expedíciu

Kvalita je súhrn vlastností (merateľných i nemerateľných), ktoré určujú mieru (stupeň) spôsobilosti výrobku plniť funkcie, na ktoré bol vyrobený. Vyjadruje všestranné schopnosti výrobku adekvátne uspokojiť potreby zákazníka, ktorý si ho kupuje (úžitkový efekt).

Základným predpokladom perfektnej kontroly kvality je jednotnosť a správnosť mier a jednotiek merania. Metódy technickej kontroly zahŕňajú širokú škálu metód od Ishikawa diagramu kvality, cez Pareto analýzu, 5WHY, MSA…. až po rozličné vysoko exaktné metódy kontroly kvality.

Kontaktná osoba oddelenia kvality:
Ing. Štefan Mák, stefan.mak@ekoltech.sk, +421 908 127 897