Životné prostredie

Životné prostredie

Spoločnosť Ekoltech spol. s r.o. kladie dôraz k zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Jednotlivé strategické prístupy k zlepšovaniu životného prostredia dokumentujeme v Environmentálnej politike, Energetickej politike spoločnosti a v Akčnom pláne na znižovanie spotreby energie a environmentálnych dopadov. V spoločnosti používame najmodernejšie technológie a postupy s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Vo výrobnej prevádzke je zavedený systém riadenia odpadov,  a tým je zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. Na linkách na povrchovú úpravu sa používajú vodou riediteľné farby s nízkym obsahom prchavých organických látok.

Odpadové vody sú čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd (BČOV – biologickej čistiarni odpadových vôd). To že čistiaci proces v BČOV máme nastavený správne nám dokumentujú štvrťročne laboratórne výsledky z akreditovaného laboratória.

Ekoltech si stanovil nasledovné environmentálne ciele:

  • zabezpečiť environmentálny manažment v súlade s platnou legislatívou
  • znížiť množstvo spotrebovanej vody
  • neustále zvyšovať percento recyklovaných odpadov
  • postupne implementovať využívanie elektrickej energie zo 100% obnoviteľných zdrojov
  • existujúce chladivá nahrádzať chladivami „Climate Neutral“ zelenými chladivami

Ekoltech si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a preto sa snaží znižovať svoje environmentálne zaťaženie a monitoruje environmentálne aspekty v celom výrobnom procese. Naším trvalým cieľom je znižovať záťaž životného prostredia, a tak zlepšovať životné prostredie nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre občanov okolitých obci.